Oferta Banku Spółdzielczego


DEPOZYTY:

photo

KREDYTY:

KARTY PŁATNICZE:

BANKKOWOŚĆ INTERNETOWA:

Od 01.01.2011 r. Bank oferuje dostęp do rachunku przez Internet - System Bankowości Internetowej eBankNet. Korzystanie z Systemu jest łatwe i bezpieczne, dostępne z dowolnego miejsca na świecie, a także możliwe przez całą dobę 7 dni w tygodniu.

Bank oferuje usługę bankowości internetowej zarówno dla klientów indywidualnych posiadających rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe ROR jak i klientów prowadzących działalność gospodarczą posiadających rachunek bieżący.

photo

Dzięki Systemowi Bankowości Internetowej uzyskują Państwo dostęp do własnego rachunku, stały kontakt z Bankiem oraz bezpieczeństwo realizowanych transakcji

TRANSAKCJE ZAGRANICZNE

Informacja na temat warunków WYKONYWANIA przelewów transgranicznych W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHMIELNIKU

Banki Spółdzielcze zrzeszone z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. prowadzą rozliczenia w obrocie dewizowym za pośrdenictwem Banku BPS S.A. Decyzją Prezesa Narodowego Banku Polskiego Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. upoważniony został do dokonywania zdefiniowanych ustawą Prawo dewizowe określonych czynności obrotu dewizowego, w tym między innymi do pośdednictwa w przyjmowaniu i dokonywaniu płatności oraz dokonywaniu transferu krajowych i zagranicznych środków płatniczych w obrocie dewizowym oraz rozliczeń finansowych, będących wynikiem operacji dokonywanych w ramach poszczególnych transakcji. Jednocześnie Bank BPS zobowiązany został do wykonywania kontroli dewizowej w zakresie czynności obrotu dewizowego dokonywanych z jego udziałem lub za jego pośrednictwem. Upoważnia to pracowników Banku do żądania od Klientów ustnych i pisemnych wyjaśnień oraz udostępniania wymaganych przez Bank dokumentów (art. 14 ustawy Prawo dewizowe).

Zasady wykonywania przez Bank BPS dyspozycji Klientów dotyczących wykonywania poleceń wypłaty w obrocie dewizowym określone zostały w Regulaminie dostępnym we wszystkich jednostkach organizacyjnych Banku, jak również we wszystkich Bankach Spółdzielczych wchodzących w skład Zrzeszenia BPS.

Bank BPS realizuje płatności zgodnie z obowiązującymi standardami międzynarodowymi wykorzystując skomputeryzowaną sieć łączy telekomunikacyjnych dostosowanej do współpracy z urządzeniami komputerowymi banków nadawców i banków odbiorców instrukcji płatniczych. Polecenia wypłaty za granicę realizowane są w walutach uznanych przez Narodowy Bank Polski jako wymienialne.

Copyright 2011 BS Chmielnik Designed by CyberŚwiat Łukasz Wesołowski