BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY

I INFORMACJA DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH, OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH O USTAWOWYM SYSTEMIE GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW

Depozyty gromadzone w Banku Spółdzielczym w Chmielniku, tak jak w pozostałych bankach krajowych, są objęte polskim systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (zwany dalej BFG), powołany ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 474 z późn. zm.), według następujących zasad:

1. Gwarancjom BFG podlegają środki pieniężne w walucie polskiej i walutach obcych zgromadzone przez następujących deponentów:

a) osoby fizyczne;

b) szkolne kasy oszczędności i pracownicze kasy zapomogowo - pożyczkowe.

2. Gwarancjami BFG w 100 % objęte są depozyty zgromadzone w banku przez jedną osobę, według stanu na dzień zawieszenia działalności banku, do wysokości równowartości w złotych 50 000,00 euro, obliczanej według kursu średniego NBP z dnia postanowienia o ogłoszeniu upadłości banku.

3. Środki pieniężne zgromadzone w banku traktowane są jako jeden depozyt, niezależnie od tego na ilu rachunkach deponent je zgromadził (np. posiada rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, rachunek bieżący oraz terminową lokatę oszczędnościową).

4. W przypadku rachunków wspólnych (np. rachunków współmałżonków) każdemu ze współposiadaczy rachunku przysługuje odrębna kwota gwarantowana w wysokości równowartości 50 000,00 euro.

5. Oprócz środków pieniężnych zgromadzonych na wszystkich imiennych rachunkach bankowych deponenta, wraz z należnymi odsetkami naliczonymi do dnia upadłości banku, w ramach limitu gwarancji gwarantowane są także:

a) należności wynikające z innych czynności bankowych, potwierdzone imiennymi dokumentami wystawionymi przez bank. (m.in. przeprowadzanie rozliczeń bankowych, udzielanie gwarancji bankowych);

b) należności z tytułu dyspozycji na wypadek śmierci oraz z tytułu kwot wydatkowanych na koszty pogrzebu posiadacza rachunku, o ile należnościte stały się wymagalne przed dniem zawieszenia działalności banku.

6. Gwarancjami BFG nie są natomiast objęte środki zdeponowane przez członków zarządu i rady nadzorczej banku oraz osób pełniących w tym banku funkcje dyrektorów i zastępów dyrektorów departamentów jak również dyrektorów i zastępców dyrektorów oddziałów.

7. Gwarancjami BFG nie są objęte także produkty, w przypadku których bank jedynie pośredniczy w ich sprzedaży, jak np.: jednostki funduszy inwestycyjnych, polisy ubezpieczeniowe, obligacje skarbowe.

II INFORMACJA DLA POSIADACZY RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH, RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH I RACHUNKÓW POWIERNICZYCH O USTAWOWYM SYSTEMIE GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW

II Depozyty gromadzone w Banku Spółdzielczym w Chmielniku , tak jak w pozostałych bankach krajowych, są objęte polskim systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (zwany dalej BFG), powołany ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 474 z późn. zm.), według następujących zasad:

1. Gwarancjom BFG podlegają środki pieniężne w walucie polskiej i walutach obcych zgromadzone przez następujących deponentów:

a) osoby fizyczne;

b) osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego;

c) jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną;

2. W przypadku rachunków bankowych prowadzonych dla spółki cywilnej, jawnej lub komandytowej - deponentem jest ta spółka.

3. Gwarancjami BFG w 100 % objęte są depozyty zgromadzone w banku przez jednego deponenta, według stanu na dzień zawieszenia działalności banku, do wysokości równowartości w złotych 50 000,00 euro, obliczanej według kursu średniego NBP z dnia postanowienia o ogłoszenia upadłości banku.

4. Środki pieniężne zgromadzone w banku traktowane są jako jeden depozyt, niezależnie od tego na ilu rachunkach deponent je zgromadził (np. posiada rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, rachunek bieżący oraz terminową lokatę oszczędnościową).

5. W przypadku rachunków wspólnych każdemu ze współposiadaczy rachunku przysługuje odrębna kwota gwarantowana w wysokości równowartości 50 000,00 euro.

6. Oprócz środków pieniężnych zgromadzonych na wszystkich imiennych rachunkach bankowych deponenta, wraz z należnymi odsetkami naliczonymi do dnia upadości banku, w ramach limitu gwarancji gwarantowane są także:

a) należności wynikające z innych czynności bankowych, potwierdzone imiennymi dokumentami wystawionymi przez Bank (m.in. przeprowadzanie rozliczeń bankowych, udzielanie gwarancji bankowych); o ile należności te stały się wymagalne przed dniem zawieszenia działalności banku.

7. Gwarancjami BFG nie są natomiast objęte środki zdeponowane przez następujące jednostki:

a) Skarb Państwa i jego jednostki organizacyjne (np. centralna i terenowa administracja rządowa, policja, wojsko, państwowa straż pożarna);

b) banki;

c) podmioty działające na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (np. biura maklerskie, Giełda Papierów Wartościowych SA, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA);

d) podmioty działające na podstawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej (zakłady ubezpieczeń i reasekuracji, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny);

e) podmioty działające na podstawie ustawy o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych i ich prywatyzacji (narodowe fundusze inwestycyjne);

f) podmioty działające na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych (fundusze i towarzystwa inwestycyjne);

g) podmioty działające na podstawie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (fundusze i towarzystwa emerytalne);

h) jednostki organizacyjne, które zgodnie z ustawą o rachunkowości nie są uprawnione do sporządzania uproszczonego bilansu oraz rachunku zysków i strat (tj. spełniających dwa z trzech następujących warunków: ponad 50 osób zatrudnionych, średnioroczne aktywa powyżej 2 mln EUR, przychód netto powyżej 4 mln EUR);

i) członków zarządu i rady nadzorczej banku oraz osób pełniących w tym banku funkcje dyrektorów i zastępów dyrektorów departamentów jak również dyrektorów i zastępców dyrektorów oddziałów.

8. Gwarancjami BFG nie są objęte także produkty, w przypadku których bank jedynie pośredniczy w ich sprzedaży, jak np.: jednostki funduszy inwestycyjnych, polisy ubezpieczeniowe, obligacje skarbowe.

III TRYB I WARUNKI OTRZYMANIA ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO NA PODSTAWIE USTAWY O BANKOWYM FUNDUSZU GWARANCYJNYM

1) Wypłata gwarantowanych środków pieniężnych następuje w złotych bez względu na to, w jakiej walucie nominowane były depozyty zgromadzone w banku. Do obliczania równowartości euro oraz innych walut obcych w złotych stosuje się kurs średni Narodowego Banku Polskiego z dnia ogłoszenia upadłości banku.

2) W przypadku ogłoszenia upadłości banku syndyk lub zarządca w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia jego upadłości, sporządza listę osób uprawnionych do otrzymania środków gwarantowanych przez BFG wraz z wyliczeniem należnych im kwot. Wypłata środków gwarantowanych jest przeprowadzana najczęściej w placówkach upadłego banku, zgodnie z ustalonym terminarzem i powinna być dokonana nie później niż w ciągu 3 miesięcy liczonych od dnia niedostępności środków, tj. dnia zawieszenia działalności banku przez Komisję Nadzoru Finansowego. Za zgodą sądu okres ten może być przedłużony maksymalnie do 12 miesięcy. Informacja o czasie i miejscu wypłat jest ogłaszana w prasie o zasięgu ogólnopolskim oraz w placówkach upadłego banku. Deponenci mogą zwracać się po odbiór gwarantowanych środków również w terminie późniejszym bezpośrednio do BFG w ciągu 5 lat od ogłoszenia upadłości banku.

3) Środki gwarantowane wypłacane są osobom uprawnionym do ich odbioru, czyli deponentom, ich pełnomocnikom, przedstawicielom ustawowym lub następcom prawnym. Istnieje jednak obowiązek zawieszenia wypłaty środków gwarantowanych deponentowi w przypadku, gdy przeciwko niemu prowadzone jest postępowanie karne, z którego wynika, żr środki objęte gwarancją mogą być związane z procederem zwanym "praniem pieniędzy", czyli procederem obejmującym wszelkiego rodzaju operacje finansowe mające na celu wprowadzenie do legalnego obrotu wartości majątkowych, które pochodzą z nielegalnych źródeł.

4) W przypadku rachunku wspólnego, czyli rachunku prowadzonego dla kilku osób, kwota gwarantowana wyliczana jest odrębnie dla każdego ze współposiadaczy rachunku. Należność deponenta z tytułu rachunku wspólnego liczona jest w następujący sposób: środki pieniężne na rachunku dzielone są między wszystkich współposiadaczy, zgodnie z postanowieniami umowy rachunku, a jeśli takich postanowień nie ma, ustala się dla wszystkich równe części i oblicza wartość dla każdej części.

5) Deponenci mogą także odzyskać tę części środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach, która nie jest objęta limitem (równowartość w złotych 50 000,00 euro) gwarantowanym przez BFG. Jest to możliwe w trakcie postępowania upadłościowego z masy upadłościowej banku.

Copyright 2011 BS Chmielnik Designed by CyberŚwiat Łukasz Wesołowski